Belediye Strateji Belgelerinde Engellilerin Haklarına Yönelik Maddeler Konulması (STK’lar Için)

95

Tarih :
Sayı: : 
Konu : Belediye strateji belgelerinde engellilerin haklarına yönelik maddeler konulması

……………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

……………………..Derneği, ………………………….. vb dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Derneğimiz bu kapsamda bakanlıklar, belediyeler, kamu kurum-kuruluşları nezdinde bilgi edinme başvuruları ve idari girişimlerde bulunmaktadır.

Bilindiği üzere 31 Mart 2019‘da yapılan yerel seçimler sonucunda 5 yıllık bir süre için yeni yerel yönetimler seçilmiştir. Diğer yandan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Stratejik Plan ve Performans Programı” başlıklı 41. maddesine göre, “nüfusu 50.000’in üstünde olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunludur. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesine göre, stratejik planlama sürecinde “kamu idaresi çalışanlarının, kamu idaresinin hizmetlerinden yararlananların, kamu idaresinin faaliyet alanı ve hizmetleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu idareleri ile diğer paydaşların katılımları sağlanır ve katkıları alınır” denilmektedir.

Başkanlığınızca önümüzdeki 5 yıllık süreçte verilecek hizmetlerin öncelik ve içeriklerinin belirleneceği stratejik plan belgelerinizde 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2. ve 3. maddeleri kapsamında:

– Toplu taşıma araçlarının tümünün istinasız olarak TSE standartlarına uygun olarak tüm engel gruplarının erişebilirliklerini sağlayacak şekilde uygun hale getirilmesi,

– Belediyenin sorumluluğunda bulunan tüm kaldırım, ana arter, cadde, sokak, rekerasyon alanları ve parklarda TSE standartlarına uygun olarak tüm engel gruplarının erişebilirliklerini sağlayacak şekilde uygun hale getirilmesi,

– Belediyenin tüm hizmet binalarında TSE standartlarına uygun olarak tüm engel gruplarını içerecek şekilde erişim düzenlemelerinin yapılması,

– Belediyenin ruhsat verdiği ve düzenleme yükümlülüğü bulunan tüm özel ya da kamusal hizmet binalarında ruhsatların verilmesi esnasında, “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerle beraber” (ki bu değişikliklere göre yapıların proje aşamasında değerlendirilmesinde erişilebilirlik kriterlerinin) TSE standartlarına uygun olarak tüm engel gruplarını içerecek şekilde erişim düzenleme şartının aranması,

Konularına stratejik planlarda bağlayıcı hüküm olarak yer verilmesini talep eder, mevzuatın da belirtiği üzere, gerektiği hallerde kurumunuzdan gelecek talepler doğrultusunda stratejik planlama süreçlerinize yazılı olarak katkı sağlayabileceğimizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

…………………… Derneği
İsim Soyisim
Unvan
Adres
Telefon

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.