Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi (STK’lar için)

183

Tarih:
Sayı:

…… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Konu: …. toplu taşım sisteminin/toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi hk.

……………….Derneği, engellilerin eşit yaşam koşulları içerisinde ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Derneğimiz bu kapsamda bakanlıklar, belediyeler, kamu kurum-kuruluşları nezdinde idari girişimlerde bulunmaktadır.

Derneğimizce yapılan incelemelerde, belediyeniz işletmesinde olan otobüslerin önemli bir bölümünün/tümünün engelli vatandaşlarımızın kullanımına olanak sağlayacak (rampa, lift, görme engelli bireyler için sesli uyarı, işitme engelliler için yazılı ve ışıklı uyarı sistemleri vb.) düzenlemelerden yoksun olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu sistemlerin bulunmaması, engelli vatandaşlarımızın diğer vatandaşlarımız gibi, eşitlik hakkından faydalanarak toplu taşıma yoluyla ulaşım olanaklarını ortadan kaldırmaktadır.

Diğer yandan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un Geçici 3’üncü maddesinde: “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde, sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri 7/7/2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilir” hükmüne haizdir.

Yasa maddesinde de görüleceği üzere, şehirci toplu taşıma hizmeti veren büyükşehir belediyelerinin toplu taşıma araçlarının 2013 yılı itibariyle engelli erişimine uygun hale getirilmiş olması bir zorunluluktur.

Yukarıda ifade edilen madde hükmünden de anlaşılacağı üzere 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Kanun’un erişim düzenlemeleri için tanıdığı yasal süre dolmuştur.

Bu bağlamda, başkanlığınız işletmesinde olan toplu taşıma araçlarında (rampa, sesli ve görsel ikaz vb. açılardan) engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilecek erişim düzenlemelerinin yapılması hususunda gereğini bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

 

…………………… Derneği
İsim Soyisim
Unvan
Adres
Telefon

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.