Hastanelere Nadir Hastalıklarla İlgili Tanı Ünitesinin Kurulması (STK’lar İçin)

98

Tarih :
Sayı :
Konu : Hastanelere …………..… ünitesi kurulması hk.

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne

…………..… Derneği, …………..… hastalığının/sendromunun teşhis, tedavi koşullarının iyileştirilmesi, onların ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımının sağlaması ve yasal haklarına eşit koşullarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Derneğimiz bu kapsamda bakanlıklar, belediyeler, kamu kurum-kuruluşları nezdinde bilgi edinme başvuruları ve idari girişimlerde bulunmaktadır.

…………..… hastalığı/sendromu …………..… bir oranında görülen bir hastalık olup, hastalığa maruz kalan kişilerde …………..… semptomları yaşanmakta, …………..… sorunları görülmektedir. Bahsi geçen bu hastalık genetik geçişli olup, doğum öncesi ve doğum sonrası hızlı bir şekilde tanısının konulması, hastalığa sahip bireyin sağlık sorunlarının, hastalığın semptomlarının çözümünde/azaltılmasında önemli rol oynamaktadır.

Yukarıda ifade edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için belirli bölge ve illerde genetik tanı merkezlerinin kurulmasına ihtiyaç vardır.
Ancak buna karşın Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi’nin sağlık ile ilgili hükümlerini içeren 25. maddesinde:

(b) Engellilerin özellikle engelleri nedeniyle gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri sağlanmalıdır. Bu sağlık hizmetleri, erken tanı ve mümkünse müdahaleyi, çocuklar ve yaşlılar arasında dahil olmak üzere, sakatlığın asgariye indirilmesi veya artmasının önlenmesi için tasarlanan hizmetleri kapsamalıdır;

(c) Kırsal alanlar dahil olmak üzere, sağlık hizmetleri mümkün olduğu kadar, insanların yaşadıkları yerlerin yakınına götürülmelidir;
denilmektedir.

Keza benzer şekilde, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3. maddesi – Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esaslar şunlardır:

a) Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, diğer ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak planlanır, koordine edilir, mali yönden desteklenir ve geliştirilir.

b) Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmek suretiyle kamu ve özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesinde kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın gerektiğinde hizmet satın alınarak kaliteli hizmet arzı ve verimliliği esas alınır

Yukarıda ifade edilen hususlar kapsamında, bakanlığınıza bağlı …………..… bölgesinde/ilinde araştırma hastanelerinden birinde, şayet eğitim ve araştırma hastanesi yoksa, en donanımlı ve kapsamlı hastane bünyesinde ya da bağımsız bir tesis olarak …………..… hastalığı/sendromlu kişilere yönelik teşhis-tanı ünitenin kurulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.