Cadde veya Sokaklara Hissedilebilir Zemin Yapılması Talebi (STK’lar için)

341

Tarih:
Sayı:

………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konu: ….… ……..… ‘ya hissedilebilir zemin yapılması hk.

…… Derneği, …. engellilerin tıbbi, mesleki ve sosyal rehabilitasyonları, yaşama katılımda karşılaştıkları her türlü sorunun çözümü ve toplum yaşamına eşit yaşam koşullarında katılımını sağlamak amacıyla ……….. yılından bu yana faaliyet göstermektedir.

Ülkemizde engelli bireylerin en temel sorunlarından birini mimari engeller ve ulaşılabilirlik sorunları oluşturmaktadır. Bu sorunların çözümü derneğimizin temel hedeflerinden birini teşkil etmektedir. Sözü edilen bu düşünceden hareketle; sorumluluk alanınız içinde kalan ………… caddesi/ sokağında görme engelli bireylerin erişimine sağlayacak hissedilebilir zemin uygulaması bulunmadığı için engellilerin bağımsız hareketine olanak vermemektedir.

Diğer yandan 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununun (EHK) Geçici 2. Maddesi: “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” hükmüne haizdir. Yine aynı Kanun’un (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) (…) eksikleri tamamlaması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren iki yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir (…)” denilmektedir

Bunun yanında 5378 sayılı EHK, düzenleme konusunda sadece bir zorunluluk hükmü getirmemiş, zorunluluğa uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler de getirmiştir:

Aynı düzenleme, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her bir tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirası, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ise her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı hüküm altındadır.

Yukarıdaki yasa maddelerinden de anlaşılacağı üzere, 2015 yılı Temmuz ayı itibariyle kurumlara (2 yıllık ek süreler de dâhil olmak üzere) erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması konusunda tanınan tüm süreler dolmuş durumdadır.

Bu sebeple, sorumluluk sahanızda bulunan ve yukarıda bahsi geçen bölgeye, Türk Standartları Enstitüsü’nün TS 23599 ve 13536 numaralı standardına göre hissedilebilir zemin yapılarak, engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

…………………… Derneği
İsim Soyisim
Unvan
Adres
Telefon

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.