İdare Mahkemelerine Başvurusu Örneği

485

İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığı’na

Duruşma Taleplidir

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir

Davacı                                               : Davayı açan kişi ya da tüzel kişinin adı ve adresi

Davacı Vekili                                    : Varsa avukatın adı ve adresi

Davalı                                                : Dava Açılan İdarenin adı ve adresi

İşlem                                                 : Davayı açan kişi ya da tüzel kişinin idareden ne talep ettiği, talep tarihi ve idarenin hangi tarihli yazı ile cevap vererek ya da vermeyerek talebi reddettiği ve red tarihi yazılır.

Dava Konusu                                   : İdareye dava açmaya sebep olan olay kısaca (birkaç satırla) anlatılır ve idarenin hangi işlemin red edilmesinin talep edildiği yazılır.

Açıklamalar                                     : Bu bölümde davaya konu olay kısaca anlatılır, İdarenin yaptığı işlemin neden hukuka uygun olmadığı ilgili kanunlar yazılarak anlatılır.

Hukuki Sebepler                             : Hukuki dayanaklar yazılır

Deliller                                              : İdare ile yapılan yazışmalar, kanun listeleri varsa diğer yazılı görsel delilerin listesi yazılır

Sonuç ve Talep                                : Mahkemeden talep edilen konu yazılır.

Ad-Soyad-İmza-Tarih


İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığı’na

Davacı                                               : Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

Florya Cad. No: 52/A Florya Bakırköy-İstanbul

Davalı                                                : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Cad. No:25. 34134 Fatih / İstanbul

Dava Konusu

İşlem                                                 : Davacı Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin davalı idareye verdiği 12.06.2009 tarih ve 2009-08 sayılı dilekçeleri ile talep edilen ve davalı kurumca yasal süre içerisinde dilekçeye cevap verilmemesi yoluyla oluşan zımnen red işleminin iptali.

Dava Konusu                                   : Avcılar (İstanbul) Söğütözü Metrobüs sisteminde rampa, özürlü asansörü, görme engelliler için uyarıcı-yönlendirici ve bilgilendirici vb. engellilerin kullanımına uygun kılan sistemlerin bulunmaması ve özürlülerin Metrobüs sistemini kullanamaması sebebiyle davacı Dernek tarafından düzenleme talebine idarenin red işleminin iptaline karar verilmesidir.

Açıklamalar                                     :  Bu bölümde davaya konu olay kısaca anlatılır, İdarenin yaptığı işlemin neden hukuka uygun olmadığı ilgili kanunlar yazılarak anlatılır.

Deliller                                              : İdare ile yapılan yazışmalar, kanun listeleri varsa diğer yazılı görsel delilerin listesi yazılır

Sonuç ve Talep                                : İzah edilen nedenlerle, davalı idarenin başlıca görevleri arasında olan, engellilerin ulaşım sorununun çözümü için gerekli düzenlemelerin yapılmasına, T.C. Anayasası, 3194 sayılı İmar Kanunu Ek-1. maddesi, 5378 sayılı Kanunun Ek-3. Maddesi ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerin ilgili maddeleri uyarınca Metrobüs hattının engellilerin kullanımına uygun olması yönündeki talebimizin zımnen reddine dair işlemin iptaline, muhakeme masraf ve vekâlet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Ad-Soyad-İmza-Tarih

Ekler (varsa)