İdari Dilekçe Örneği

522

İdari Başvuru Örneği (Örnek -1)

Tarih: …..…..

Sayı: …..

………………………..…..  Belediye Başkanlığına

Konu: ……………………….…….…. toplu taşım sisteminin/toplu taşım araçlarının engellilerin kullanımına uygu hale getirilmesi

…………………………………….…….. Derneği, engellilerin eşit yaşam koşulları içerisinde ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Derneğimizce yapılan incelemelerde, başkanlığınıza bağlı belediye otobüslerinin engelli kişilerin kullanımına olanak sağlayacak (rampa, lift, görme engelli bireyler için sesli uyarı, işitme engelliler için yazılı ve ışıklı uyarı sistemleri vb.) erişim düzenlemelerden yoksun olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu sistemlerin bulunmaması, engelli kişilerin toplu taşıma yoluyla ulaşım olanaklarını ortadan kaldırmaktadır.

Diğer yandan, 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un Geçici 3. Maddesi “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde, (…) engelliler için erişilebilir duruma getirilir” hükmüne haizdir.

Yasa maddesinde de görüleceği üzere, şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren büyükşehir belediyelerinin toplu taşıma araçlarının 2013 yılı itibariyle engelli erişimine uygun hale getirilmiş olması bir zorunluluktur ve 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı kanunun erişim düzenlemeleri için tanıdığı yasal süre dolmuştur.

Bu bağlamda, başkanlığınıza bağlı toplu taşıma araçlarında (rampa, sesli ve görsel ikaz vb açılardan) engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilecek erişim düzenlemelerinin yapılması hususunda gereğini talep ederiz.

Adı – Soyadı
İmzası
TCKN
Adresi
Telefonu

Ekler (varsa)


 

İdari Başvuru Örneği (Örnek -2)

Tarih: …..…..

Sayı: …..

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına

Konu: Görme engellilerin beyaz baston ihtiyaçlarının kurumunuzca karşılanması hk.

…………………….……… Derneği, görme engellilerin ekonomik, toplumsal, kültürel, mesleki vb. alanlardaki sorunlarının çözümü, toplum yaşamına eşit yaşam koşullarında katılımını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Bilindiği üzere beyaz baston, görme engellilerin toplum yaşamına katılımını ve bağımsız hareket etmelerini sağlayan en önemli yardımcı cihazdır. Baston kullanmadan gezen görme engelliler düşme, çarpma, yaralanma, sakatlanma gibi kazalarla karşılaşma riskiyle karşılaşmaktadır. Beyaz baston vasıtasıyla görme engelli kendi başına hareket etme becerisi kazanıp, eğitim, çalışma ve sosyal hayata katılım sağlamaktadır.

Ancak, SGK mevzuatında, hali hazırda beyaz baston yardımcı cihaz bedeli, sosyal güvenlik sistemince ihtiyaç sahibi görme engelliye temin edilmemekte, Sağlık Uygulama Tebliğlerinde söz konusu ödeme kalemi bulunmamaktadır. Bu durum, görme engelli kişilerin bağımsız hareket etme kabiliyetlerini sınırlandırmaktadır.

Diğer taraftan,  T.C. Anayasası ve SGK mevzuatı, görme engellilerin bu ihtiyaçlarının temin edilmesini yönünde yükümlülükler getirmektedir. Nitekim:

T.C Anayasası’nın 61. maddesinde “(…) Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.”

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri içeren 64. maddenin f bendi “ Yukarıdaki bentler gereğince sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri” karşılanır.

Hükümlerini içermektedir.

Yukarıda kısaca özetlenen sebeplerle, görme engelli sigortalı vatandaşlarımızın ve bakmakla yükümlü olduğu görme engelli kişilerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşama katılım yeteneğini artıran söz konusu beyaz baston ödeme bedellerinin, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında ödeme kalemlerinin içine alınmasını ve ilgili diğer mevzuatta düzenleme yapılmasını talep eder, konu hakkında yazılı olarak tarafımızın bilgilendirilmesi hususunu bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Adı – Soyadı
İmzası
TCKN
Adresi
Telefonu

Ekler (varsa)