Hastanelere Nadir Hastalıklarla İlgili Tedavi Ünitesi Kurulması (STK’lar İçin)

98

Tarih :
Sayı :
Konu : Hastanelere …………..… ünitesi kurulması hk.

T.C.

Sağlık Bakanlığı

…………..… İl Sağlık Müdürlüğüne

…………..… Derneği, …………..… hastalığının/sendromunun teşhis, tedavi koşullarının iyileştirilmesi, onların ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımının sağlaması ve yasal haklarına eşit koşullarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Derneğimiz bu kapsamda bakanlıklar, belediyeler, kamu kurum-kuruluşları nezdinde bilgi edinme başvuruları ve idari girişimlerde bulunmaktadır.

…………..… hastalığı/sendromu …………..… bir oranında görülen bir hastalık olup, hastalığa maruz kalan kişilerde …………..… semptomları yaşanmakta, …………..… sorunları görülmektedir. Bu kategorideki hastalar, …………..… ilaç ve tedavi hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar. Söz konusu hizmetlerin düzenli ve çağın standartlarında alınmaması durumunda hastalarda …………..… görülebilmektedir.

Ülkemizdeki …………..… hastalığı/sendromlu bireylerin gerçek sayısının ortaya konulabileceği bir veri tabanı bulunmamaktadır.
Yukarıda ifade edilen sebeplerle …………..… hastalığın yapısı gereği özel ve uzmanlaşmış sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan semptomlara sahiptir. Bu tip hizmetlerin olmaması durumunda hastalığın seyri hızlanmakta ve yaşamsal risklere maruz kalınabilmektedir. Hastalığa yönelik uzmanlaşmış hizmetlerin verilmesi ise hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı gibi, hastanın ve yakınlarının yaşam kalitelerinde ciddi bir artış sağlanabilmektedir.

Yukarıda ifade edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için belirli bölge ve illerde …………..… hastalığının tanı-önleyici-yavaşlatıcı-hastalığı tedavi edici hizmetlerin alınabileceği özelleşmiş klinik ve ünitelerinin açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ne yazık ki önemli bir ihtiyaç olmasına rağmen il müdürlüğünüze bağlı hastanelerde …………..… hastalığı teşhis-tedavi-takip ünitesi bulunmamaktadır.

Ancak buna karşın Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi’nin sağlık ile ilgili hükümlerini içeren 25. maddesinde:

(b) Engellilerin özellikle engelleri nedeniyle gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri sağlanmalıdır. Bu sağlık hizmetleri, erken tanı ve mümkünse müdahaleyi, çocuklar ve yaşlılar arasında dahil olmak üzere, sakatlığın asgariye indirilmesi veya artmasının önlenmesi için tasarlanan hizmetleri kapsamalıdır;

(c) Kırsal alanlar dahil olmak üzere, sağlık hizmetleri mümkün olduğu kadar, insanların yaşadıkları yerlerin yakınına götürülmelidir;
denilmektedir.

Keza benzer şekilde, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3. maddesi – Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esaslar şunlardır:

a) Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, diğer ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak planlanır, koordine edilir, mali yönden desteklenir ve geliştirilir.

Yukarıda ifade edilen hususlar kapsamında, il müdürlüğünüze bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden birinde, şayet eğitim ve araştırma hastanesi yoksa, en donanımlı ve kapsamlı hastane bünyesinde, …………..… hastalığı/sendromlu kişilere en özelleşmiş sağlık hizmeti verecek özel poliklinik ya da ünitenin kurulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.