Özel Eğitim Fakültelerine Engelli Öğrenci Kabul Edilmemesi (STK’lar İçin)

97

Tarih :
Sayı :
Konu : Yükseköğretim sınavlarında özel eğitim bölümlerinin engelli öğrencilerin tercih edememesi hk.

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına

…………..… Derneği, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımını ve engelli bireylerin anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Derneğimiz bu kapsamda bakanlıklar, belediyeler, kamu kurum-kuruluşları nezdinde bilgi edinme başvuruları ve idari girişimlerde bulunmaktadır.

Derneğimizin kendi bünyesinde dahil olduğu ağlarda yapılan çalışmalarda üniversiteye giriş sınav tercih kılavuzlarında, çeşitli üniversitelerin özel eğitim uzmanlığı bölümlerine giriş ile ilgili koşullar arasında engelli öğrencilerin bu bölümleri seçemeyeceklerinin belirtildiği bilgisi edinilmiştir.

Söz konusu durum, engelli bireylere insan hakları temelli yaklaşıma açık bir şekilde aykırılık içermekte olup, engelli bireylerin yeteneklerini görmezden gelip, bir alandaki eğitim görme kabiliyetini vücut fonksiyonlarına bağlı gören, uzun yıllardır terkedilmiş tıbbi yaklaşım modelinin bir örneğini teşkil etmektedir.

Diğer yandan bu yaklaşım açık bir şekilde T.C. Anayasa’sının 10. maddesinde belirtilen:

“X. Kanun önünde eşitlik

Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir”

hükmüne ve 42. maddesinde belirtilen;

“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz”

Hükmüne açık bir şekilde aykırılık teşkil edilmektedir. Diğer yandan, Türkiye’nin taraf olarak iç hukukunun parçası haline getirdiği Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi’nin eğitim ile ilgili maddesinde belirtilen:

“Madde 24- Eğitim

1. Taraf Devletler, engellilerin eğitim hakkını tanırlar. Taraf Devletler, bu hakkın fırsat eşitliği temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için, eğitim sisteminin her seviyede engellileri de içine almasını ve ömür boyu öğrenim imkanı sağlamalıdır.

5. Taraf Devletler, engellilerin genel yüksekokul eğitimine, mesleki eğitime, erişkin eğitimine ve ömür boyu süren eğitime ayrımcılığa uğramaksızın diğerleriyle eşit bir şekilde erişimini sağlamalıdır. Bu nedenle, taraf Devletler engellilerin ihtiyaçlarına uygun makul

uyumlaştırmanın yapılmasını sağlamalıdır” hükümlerine açık bir şekilde aykırıdır.
Yukarıda ifade edilen hususlar kapsamında,

1- Başkanlığınız tarafından ÖSYM sınav tercih kılavuzunda inceleme yapılarak özel eğitim bölümlerini kazanan kişilerden engelli olmadığı yönünde rapor istenip istenmediği yönünde araştırma yapılmasını ve bu şekilde ibareler varsa bu ibarelerin kaldırılmasını,

2- Başkanlığınız tarafından konu hakkında yaşanan bu sorun ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla ÖSYM ve üniversite rektörlüklerine yönelik bir kurum içi genelge yayınlanması ve konu hakkında tarafımızın yazılı olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.