Cadde veya Sokaklara Rampa Yapılması Talebi (Bireyler için)

175

Tarih:

……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konu: ….… bölgesine rampa yapılması hk.

Ülkemizde engelli bireylerin en temel sorunlarından birini de mimari engeller ve ulaşılabilirlik sorunları oluşturmaktadır. Sözü edilen bu düşünceden hareketle yapılan tetkiklerde; sorumluluk alanınız içinde kalan ……………..…… caddesi/ sokağındaki kaldırımlarda rampa bulunmadığı ve bu durumun engellilerin bağımsız hareket imkanı ortadan kaldırdığı tespit edilmiştir.

Diğer yandan 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununun (EHK) Geçici 2. Maddesi: “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” hükmüne haizdir. Yine aynı Kanun’da (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) (…) eksikleri tamamlaması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren iki yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir (…)” denilmektedir.

Bunun yanında 5378 sayılı EHK, düzenleme konusunda sadece bir zorunluluk hükmü getirmemiş, zorunluluğa uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler de getirmiştir:

Aynı düzenleme, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her bir tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirası, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ise her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı hüküm altındadır.

Yukarıdaki yasa maddelerinden de anlaşılacağı üzere, 2015 yılı Temmuz ayı itibariyle kurumlara (2 yıllık ek süreler de dahil olmak üzere) erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması konusunda tanınan tüm süreler dolmuş durumdadır.

Bu sebeple, sorumluluk sahanızda bulunan ve yukarıda bahsi geçen bölgenin, Türk Standartları Enstitüsü’nün TS 12576 numaralı standardına göre engellilerin erişimine uygun hale getirilecek şekilde rampa yapılmasını ve konu hakkında tarafımıza yazılı olarak cevap verilmesi hususunda bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

 

İsim Soyisim
TCKN
Adres
Telefon

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.