Sağlık Uygulama Tebliği’nde Yer Alan Ödeme Miktarlarının Arttırılması (STK’lar için)

215

Tarih:

Sayı:

Konu: Sağlık Uygulama Tebliği’nde engellilerin ihtiyaç duyduğu ………………. medikal malzeme / tıbbi sarf malzemesi / gıda takviyesi ve ilaç temin bedellerinin yükseltilmesi talebi hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına

… Derneği, …. ….. kapsamında faaliyet göstermektedir. (dernek tanıtım yazısı)

Derneğimiz, Engeli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA), üyesi olup, bu ağ bünyesindeki 63 STK ile ortak çalışmalar yürüterek engelli çocukların haklarını görünür kılmayı, engelli çocuğa her türlü şiddeti önlemeyi, engelli çocukların eğitim ve sosyal hayata katımının önündeki engelleri kaldırmayı hedeflemektedir.

Bahsi geçen çalışmalar kapsamında derneğimizce yapılan çalışmalar ve üyelerimizden gelen talep ve bildirimler doğrultusunda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında bedeli ödenen / temin edilen ……………… tıbbi cihaz / medikal malzeme / yardımcı tıbbi cihaz / sarf malzemeleri / gıda takviyeleri temin koşulları ele alınmıştır.

…………. engellilerin …………….. ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kurumunuzca önemli adımlar atılmış, ciddi mesafeler kaydedilmiştir. Ancak diğer yandan, özellikle son dönemde ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve özellikle döviz kurlarındaki ani yükselişler sebebiyle, …….….. tıbbi malzeme / medikal malzeme / sarf malzemesi / gıda takviyesi temini konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda kurumunuzca temin edilen / bedeli ödenen tıbbi cihaz / medikal malzeme / yardımcı malzeme / sarf malzeme / ilaç temini konusunda SUT kapsamında belirlenmiş bedeller, piyasa koşullarında ciddi bir biçimde yetersiz kalmaya başlamıştır.

Bu olumsuzluk yüzünden ………… engeli / nadir hastalık sahibi çocuklar, yaşamları için vazgeçilmez öneme sahip (kendi malzemeniz dışındakiler siliniz) tıbbi cihaza / medikal malzemeye / yardımcı tıbbi cihaza / sarf malzemesine / gıda takviyesine erişimde büyük güçlük yaşamaya başlamış, arada oluşan fiyat farkları sebebiyle aileler büyük fedakârlıkları ile kendileri karşılamaya başlamış ya da karşılayamaz hale gelmişlerdir.

……. Engelli / nadir hastalık sahibi çocuklar için hayati öneme haiz ……’ya erişemeyen engellilerin yaşayacağı sorunlar, onların yaşamlarında düzeltilmesi zor ya da imkânsız kayıplara sebep olacak ciddi sorunlar doğuracaktır. (Doğuracağı sorunlar buraya yazılabilir.) Diğer yandan oluşan geçici ya da telafi edilemez (tıbbi ya da sosyal) kayıpların, ülkemiz için orta ve uzun vadede daha büyük tıbbi, ekonomik ve sosyal külfetler doğuracağı çok açıktır. Bu sebeple, kurumunuzun bu hususları göze alarak tedbir alması ve …engellisi / nadir hastalık sahibi çocukların ihtiyacı olan ……….’ya erişimi kolaylaştırıcı fiyat güncellemesi yapması büyük bir gereklilik arz etmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda engelli çocukların anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerden doğan en temel haklarının da bir gereğidir.

Yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde, kurumunuzun Sağlık Uygulama Tebliği’nin (biliniyorsa cetvel no ve cetvel sıra no) ………… medikal malzeme / yardımcı tıbbi cihaz / tıbbi sarf malzemesi / ilaç vb.) kalemlerin temin bedellerinde piyasa koşullarına uygun düşecek şekilde güncelleme yapılmasını talep eder, gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.