Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanmayan Malzemelerin Kapsama Alınması (STK’lar için)

125

Tarih:

Sayı:

Konu: Sağlık Uygulama Tebliği’nde düzenleme yapılarak …………… engellilerin kullanması zorunlu olan ………. cihaz / ilaç / yardımcı malzeme bedellerinin ödenebilmesi

T.C.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına

 

…………Derneği, ….….. kapsamında faaliyet göstermektedir. (dernek tanıtım yazısı)

………… engeli / hastalığı ………..…. özelliklerine sahiptir. Bu yüzden, …….…. ilaç / medikal malzeme / yardımcı cihaz / tıbbi sarf malzemesi

…………….. hastası / engellisi çocukların yaşadığı hastalık etkilerini ortadan kaldırmakta / fonksiyon kaybının etkilerini azaltmakta onların bağımsız bireyler olarak, ekonomik ve toplumsal yaşama katılımını sağlamaktadır. Diğer yandan söz konusu ilaç / medikal malzeme / yardımcı cihaz / tıbbi sarf malzemesinin kullanılmaması engelli bireyin/hastasının yaşamında telafi edilmez / hayati sonuçlar doğurmaktadır.

Ancak, …………… ilacı / medikal malzemesi / yardımcı cihaz / tıbbi sarf malzemesi, gıda takviyesi yardımı ………………….. gerekçesiyle sosyal güvenlik sistemince karşılanmamakta, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) bu yönde bir ödeme kalemi bulunmamaktadır. Bununla beraber yukarıda izah edildiği üzere ……………. İlaç / medikal malzeme / yardımcı cihaz / tıbbi sarf malzemesi / gıda takviyesi, ……………. olmayıp hayatı öneme haiz bir ……………dır.

T.C. Anayasası ve SGK mevzuatımız, …………. engellilerin bu ihtiyaçlarının temin edilmesini yönünde yükümlülükler getirmektedir. Nitekim:
B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler:

– Madde 61 – Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

– 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri içeren 64. maddenin f bendi “ sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri” karşılanır
hükümlerini içermektedir.

Yukarıda kısaca özetlenen sebeplerle, ……………. Engeli / hastalığı olan bireylerin engellilik / hastalık etkilerini azaltan / ortadan kaldıran / eğitim, istihdam ve sosyal yaşama katılım yeteneğini artıran söz konusu………………….’nın temini için Sağlık Uygulama Tebliği ve ilgili diğer mevzuatta düzenleme yapılmasını talep eder, gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.