Haftalık Tamamlayıcı Eğitim Faaliyet Süresinin Artırılması (STK’lar İçin)

102

Tarih:
Sayı:
Konu: Haftalık tamamlayıcı eğitim faaliyet süresinin artırılması hk.

Sayın Ziya Selçuk
T.C. Milli Eğitim Bakanı

…. Derneği, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımını ve engelli bireylerin anaya, yasa ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Derneğimiz bu kapsamda bakanlıklar, belediyeler, kamu kurum-kuruluşları nezdinde bilgi edinme başvuruları ve idari girişimlerde bulunmaktadır.

Bilindiği üzere engelli bireyler, eğitim hakkından yararlanmaları esnasında, özel eğitim hizmetlerinin çeşitli uygulamalarından yararlanmaktadırlar. Bu kapsamda engelli öğrenciler, tamamlayıcı eğitim hizmetleri kapsamında Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 17. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen, “Eğitim faaliyeti, velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda okul yönetimince planlanır” hükmüne göre ve yine aynı maddenin (c) maddesinde belirtildiği üzere “Eğitim faaliyeti, her bir öğrenci için haftalık 2 ders saati olacak şekilde” tamamlayıcı eğitim hizmetinden yararlanmaktadır.

Ancak, özellikle kaynaştırma ya da özel eğitim okulları-sınıflarında eğitim almayan, RAM değerlendirmesi sonucunda sadece ve sadece haftada iki saat olmak üzere toplam ayda 8 saat üzerinden özel eğitim hizmeti alan engelli bireyler için söz konusu eğitim süreleri oldukça yetersizdir. Her biri 40 dakikadan oluşan eğitim saatleri sonucunda bir engelli fiilen haftada 1,5 saat civarında eğitim alabilmektedir. Bu süre, engelli bireyin bireysel beceri ve yeteneklerini artırmada kifayetsiz kalacağı açıktır. (buraya başka ülkelerdeki emsaller bu saatlerden farklıdır ya da uzman görüşleri bu görüşü destekler niteliktedir vs. gibi destekleyici ifadeler yazılabilir)

Bu sebeple söz konusu eğitim süresinin (eğitim saatinin süresi engel türünden engel türüne, engelli bireyden bir başka bireye göre değişiklik göstermekle beraber) en azından kabul edilebilir, asgari seviyelerde artırılmasında büyük bir yarar bulunmaktadır. Bu değişiklik, engelli çocukların eğitim hakkından fırsat eşitliği içerisinde yararlanmasının da ön koşuludur.

Yukarıda ifade edilen sebeplerle, Bakanlığınız bünyesinde tamamlayıcı eğitim çalışmalarının artırılması yönünde bir çalışma başlatılması ve bunun paralelinde, yönetmelikte değişiklik yapılması ve gerekli altyapının hazırlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.