Temyiz Başvurusu Örneği

452

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı Kanalıyla

Danıştay İlgili Dairesi Sayın Başkanlığına

Duruşma Taleplidir

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir

Dosya No                                          : (ilk derece mahkemesinin esas ve karar numarası yazılmalı)

Temyiz Eden (Davacı)                   : Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, Cennet Mahallesi Turgut Reis Caddesi Özdemir Apartmanı No:18/K.D. Küçükçekmece / İstanbul

0 (212) 426 26 28

Vekili                                                 : Avukat Güler Polat, Merkez Mah. Abide-I Hürriyet Cad. Hasat Sok. No:1, Şişli, İstanbul

0 (212) 296 56 75

Davalı                                                : …………………. Kurumu, (Adresi yazılacak)

Tebliğ Tarihi                                     : …../…../……….

İstemin Özeti                                  : ……… İdare Mahkemesinin .…./……/…… tarih, ……/…Esas ve …/…Karar sayılı kararının bozulması talebi ile temyiz sebeplerinin sunulmasından ibarettir.

Temyiz Tarihi                                  : ……./……/……………….

Temyiz Sebepleri                            : (Dilekçenizin bu kısmında iddialarınızı sırasıyla yazmalısınız)

1-

2-

3-

Deliller                                              : (Dilekçenizin bu kısmında delillerini sırasıyla yazmalısınız)

1-

2-

3-

Hukuki Sebepler                             : (2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, ……………… ve diğer sair mevzuat)

Sonuç ve Talep                                : Yukarıdan sayılan nedenlerle …………İdare Mahkemesinin usul ve kanuna aykırı …../…../….. tarih, …… Esas ve …./…. Karar sayılı kararının bozulmasına ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Ad-Soyad-İmza-Tarih

Ekler (Varsa)