Temyiz Başvurusu

458

Türk Hukuk Sistemi’nde yargı, adli ve idari olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Adli yargıda hukuk ve ceza mahkemeleri, idari yargıda ise idare ve vergi mahkemeleri bulunmaktadır.

İlk derece mahkemelerinden sonraki hiyerarşik sıra aşağıda verilmektedir :

Hukuk ve Ceza Mahkemeleri

İstinaf

Yargıtay

Karar düzeltme

İdare Mahkemeleri

İstinaf

Danıştay

Karar Düzeltme

Burada üzerinde duracağımız merci idari yargı olması sebebiyle, idari yargıda temyiz süreci ele alınacaktır.

Temyiz Nedir?

İlk derece mahkemesi tarafında verilen kararın yasa ve usül bakımından incelenmesini sağlayan hukuki bir başvuru yoludur. Temyiz sonucunda ilgili mahkeme onama veya bozma kararı verebilir. Bozma kararı verilen dosyalar, ilk derece mahkemesine geri gönderilerek yeniden davanın görülmesi istenir.

Temyiz Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Temyiz, dilekçe ile yapılır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar nüsha eklenmelidir. Örneğin bir davada karşı taraf sayısı 3 ise, o halde biri mahkemede kalmak, 3’ü ise taraflara dağıtılmak üzere toplamda en az 4 nüsha hazırlanmalıdır.

 • Temyiz eden ile (davalı-davacı gibi) karşı tarafın davadaki sıfatları, adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adres ve telefon numaraları,
 • Davalı ve davacının kanuni temsilcisi, varsa vekillerinin adı, soyadı, adres ve telefon numaraları,
 • Temyiz edilen kararın hangi mahkemeden verildiği ile kararın tarih ve sayısı,
 • Bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı,
 • İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarihi,
 • Eğer davanın duruşmalı olarak görülmesi isteniyorsa bu isteğin belirtilmesi,
 • Yürütmeyi durdurma talebi varsa bu istek belirtilmelidir,
 • Kısaca, özet şeklinde kararın ne olduğu
 • Temyiz edilme sebepleri ve gerekçesi,
 • Temyiz edenin ve/veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası,
 • Dosyaya delil teşkil edecek her türlü bilgi ve belgeler sırasıyla eklenmelidir.

Temyiz Başvurusu Nereye Yapılır?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre; İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.

İstinaf yoluyla edinilen kararları temyiz etmek için ise kararın tefhim ya da tebliğ işlemlerinden sonra 30 gün içinde Danıştay’a başvurulmalıdır. Tatil günlerinin söz konusu 30 günlük sürede sayılacağı unutulmamalıdır.